Prispevki

 

Gorenje Kamence (Ober Kamenicz) so v pisnih virih prvič navedene leta 1467. Cerkev Sv. Križa srednjeveški viri ne omenjajo. Pozidana naj bi bila leta 1683, v virih pa je prvič omenjena v sredini 18. stoletja. Cerkev je od leta 1981 podružnica župnije Novo mesto – Sv. Janez.

sv-krizaCerkvena arhitektura je v osnovi starejša od prve pisne omembe. Pravokoten prezbiterij, s tristranim zaključkom in zvezdasto grebenastim obokom z zvezdo v sredini, je bil ob koncu 16. ali v začetku 17. stoletja prislonjen k starejši ladji, v katere vhodno fasado je bil v prvi polovici 18. stoletja vgrajen zvonik, pokrit z značilno baročno streho. Odprtine za zvonove so oblikovane kot bifore s kamnitimi okvirji in delilnim stebričem.

Glavni oltar je tip oltarja iz druge polovice 17. stoletja, svečniki pa so verjetno iz 18. stoletja. Iz začetkov 18. stoletja je tudi stranski oltar Gospodovega vnebohoda.

Cerkev stoji na pokopališču v zahodnem delu vasi in ima status kulturnega spomenika (Uradni list RS, št. 38/1992)

 

Vir: Kolenc, M. et al (2010). Sto let s svetim Antonom Padovanskim. V: Zbornik ob obletnici posvetitve župnijske cerkve v Prečni. Novo mesto: Špes & Co. str. 221.

 

 

Kamence (Steinpach) so v pisnih virih prvič navedene leta 1278. Zgodovinarji menijo, da se ta omemba nanaša na sv-janezDolenje Kamence, ki so v arhivskih virih prvič izpričane leta 1459 kot Nider Steinpach. Starejši viri cerkve ne omenjajo, čeprav nekateri stilni elementi kažejo na njen nastanek že v dobi romanike, o čemer priča zazidano okence nad južnim stranskim vhodom. Njegova pokončna pravokotna oblika je značilna za romansko arhitekturo na Dolenjskem. Okence je bilo verjetno zazidano že v prvi polovici 16. stoletja, ko so s freskami poslikali južno steno ladje. Romansko okence in freske danes niso več vidni, saj so jih prekrile kasnejše obnove cerkve.

Srednjeveška stavba je bila predelana verjetno v 17. stoletju, ko so preobokali ladjo in pozidali tristrano zaključen prezbiterij z mrežastim obokom. Iz 17. stoletja je tudi kvaliteten glavni oltar. Stranska oltarja sv. Roka in Matere Božje sta iz 19. stoletja.

Cerkev, pri kateri je od leta 1981 sedež župnije Novo mesto – Sv. Janez, stoji na pokopališču na zahodnem robu do leta 1979 samostojne vasi Dolenje Kamence oz. na koncu ulice Dolenje Kamence in ima status kulturnega spomenika (Uradni list RS, št. 38/1992).

 

Vir: Kolenc, M. et al (2010). Sto let s svetim Antonom Padovanskim. V: Zbornik ob obletnici posvetitve župnijske cerkve v Prečni. Novo mesto: Špes & Co. str. 220.

 

Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar je 28. oktobra 1981 pod številko 1459 izdal odlok, s katerim je ustanovil novo župnijo – župnijo Novo mesto Sv. Janez. Za začasno župnijsko cerkev je razglasil podružnično cerkev v Dolenjih Kamencah, za podružnico pa cerkev povišanja Sv. Križa v Gorenjih Kamencah.

V obrazložitvi je zapisano, da so za ustanovitev izpolnjeni vsi pogoji, ki se zahtevajo po cerkvenem pravu in po apostolskem pismu Ecclesiae Sanctae. Odlok je stopil v veljavo 1. novembra 1981. Župnijo je uradno razglasil ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič na Miklavževo nedeljo, 6. decembra 1981.

Za prvega upravitelja nove župnije je bil imenovan župnik župnije Novo mesto Kapitelj, g. prošt, prelat Jožef Lap. S 15. avgustom 1982 je župnijo prevzel dotedanji kaplan v Kočevju in sedanji župnik Miroslav Virant.

Župnija je nastala na severo-vzhodnem ozemlju župnije Prečna.

V letih od 1985 do 1987 so farani zgradili župnišče, v katerem poteka večina pastoralnih dejavnosti.

Župnija je po številu prebivalstva ves čas rahlo rasla. Iz približno 1.800 prebivalcev v času ustanovitve se je število prebivalstva dvignilo na približno 2.500. Danes župnija obsega naslednje vasi in ulice: